top of page

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

โปรดศึกษาเงื่อนไขการคืนและเปลี่ยนสินค้าก่อนสั่งซื้อ การซื้อสินค้าของท่านจาก บริษัท ดิอัทเทอร์เนส จำกัด บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ การที่ท่านทำการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบสินค้าทันทีที่สินค้าถูกจัดส่งถึงมือท่านภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าสำหรับบริโภค ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้น 3 กรณีดังต่อไปนี้

  1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง

  2. กรณีที่สินค้านั้นหมด บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป

  3. ลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุด แตกหัก เสียหาย ด้วยเหตุที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของ บจก.ดิอัทเทอร์เนส

 

ลูกค้าจะได้รับการอนุมัติให้คืนหรือเปลี่ยนสินค้า เมื่อลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ลูกค้าต้องแนบคลิปขณะแกะกล่องสินค้าไปไปจนเห็นตัวสินค้าชัดเจนทุกมุม

  • ลูกค้าถ่ายภาพของสินค้าและส่งคลิปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน มาที่อีเมล sales@theotherness.co ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินกว่า 7วันดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ

  • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือส่งคืนในกรณีที่บริษัทฯส่งสินค้าผิด สินค้าจะต้องไม่จะถูกเปิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% เหมือนเช่นตอนที่ได้รับสินค้าจากเราในตอนแรก เช่น ป้ายราคา บาร์โค๊ด ฉลากจะต้องครบถ้วน ไม่มีการฉีกขาด หากไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ไม่มีป้ายราคาหรือมีการเปิดแล้วจะไม่สามารถคืนสินค้าได้ 

  • บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผลการอนุมัติคืนสินค้าภายใน 1-2 วันทำการหลังจากหลังจากตรวจสอบรูปภาพและคลิปวิดิโอที่ได้รับทางอีเมลกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย

  • กรณีสินค้าได้รับการอนุมัติให้ส่งคืน รบกวนนำสินค้าใส่กล่องพัสดุให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าและรบกวนถ่ายคลิปตอนบรรจุลงกล่องเพื่อเป็นหลักฐานแนบกลับมาให้ทางอีเมล sales@theotherness.co (ห้ามคืนสินค้าโดยไม่ใส่กล่องพัสดุและห้ามแปะกระดาษหรือเทปลงบนผลิตภัณฑ์)

  • บริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติคืนเงินให้ท่านทราบหลังจากที่ได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าแล้ว

หากสินค้าที่ส่งมาอยู่ในสภาพตามคลิปและภาพที่ท่านส่งมาทางอีเมล ท่านจะได้รับเงินคืน 100% แต่หากว่าสินค้าไม่ตรงกับคลิปและรูปภาพที่ท่านส่งมา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและไม่เปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ภายหลังจากการยืนยันการชำระเงินเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งเราได้รับแจ้งไว้

 

ถึงแม้ว่าเราจะมีการคาดการณ์ถึงกรอบเวลาที่สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของท่านได้ภายใน 3-5 วันทำการ นับจากท่านได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งได้ภายในกรอบเวลานี้ เนื่องจากวันที่สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งเราได้แสดงไว้นั้น เป็นวันที่โดยการคาดการณ์ที่ประเมินจากบริษัทขนส่งภายในประเทศ ซึ่งสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้

 

สินค้าทั้งหมดที่ถูกจัดส่งและได้รับตามที่อยู่ที่ระบุคำสั่งซื้อของท่าน จะถือว่าการจัดส่งเรียบร้อยและคำสั่งสมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีผู้รับสินค้าที่จัดส่งไป เราอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าในคราวถัดไป

 

ในกรณีที่สินค้าถูกส่งคืนมายังเราเพราะไม่สามารถจัดส่งได้นั้น จะถือว่าคำสั่งซื้อถูกยกเลิกและเราจะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านตามจำนวนเงินที่ได้เรียกเก็บจากท่านไป

อัตราค่าขนส่ง

ส่งภายในประเทศคิดค่าขนส่งคงที่

·         ไปรษณีลงทะเบียน: 30 บาท (จะได้รับของประมาณ 3-7 วันทำการ แล้วแต่พื้นที่)

·         ส่ง EMS น้ำหนักไม่เกิน 1 กก : 60 บาท (จะได้รับของประมาณ 1-3 วันทำการ แล้วแต่พื้นที่)

·         ส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Kerry Flash SCG Logistic J&T เป็นต้น: 100 บาท   (จะได้รับของประมาณ 1-3 วัน

          ทำการ แล้วแต่พื้นที่)

bottom of page