top of page

Our Products

รายการสินค้า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การนำเข้าสินค้าของเราเกิดความล่าช้า 

เราจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อสินค้าของเรามีพร้อมจำหน่าย 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานบริษัทดิอัทเทอร์เนส จำกัด

เกลือทะเล (Exotic Salts)

Coming Soon. Stay tune.

Rustic%20Kitchen_edited.jpg

เกลือปรุงแต่งกลิ่นและรส (Fusion Salts)

Coming Soon. Stay tune.

Exotic Drink

เกลือรมควัน (Smoked Salts)

Coming Soon. Stay tune.

Raw Beef Steak
bottom of page